Veri Sorumlularına Örnek Olması için “KVKK KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI” Yayınlandı

 

KVKK KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI:

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/e95a5392-23bf-4b30-8114-0526284c5837.pdf

 

KVKK – Bilindiği üzere 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmeliğinin;

– 3 üncü maddesinde kişisel veri saklama ve imha politikası; “veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika” olarak tanımlanmış,

– 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür” hükmü yer almış,

– 6 ncı maddesinde ise kişisel veri saklama ve imha politikasının kapsamı detaylı olarak anlatılmıştır.

Bu kapsamda Kurumumuzca hazırlanarak yürürlüğe girmiş olan KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası; Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumlularına kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama konusunda örnek ve yardımcı olmak üzere Kurul tarafından, Kurum internet sayfasında yayınlanmasına karar verilmiş olup söz konusu politika Kurum internet sayfasında “Yayınlar” bölümünde “Diğer Dokümanlar” başlığı altında kullanıma sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.