Yazar

Av. Arb. Murat KEÇECİLER

 

 

Mart 2019

 

Siber Hippiler

 

Türk Dil Kurumuna göre Hippi: ¨Toplumsal düzene, tüketime ve şiddete karşı çıkan, derbederce yaşayan, örgütlenmemiş gençler topluluğu¨ olarak tanımlanmıştır. Hippi veya Hippilik, Vietnam savaşına karşı ABD yapılan toplumsal gösteriler içinde ortaya çıkmış ve daha sonrasında 68 öğrenci olayları ile dünyaya yayılan bir akım olarak, dönemin gençlerini etkilemiştir. 70’lerin ortasından itibaren etkisi azalmış ve 80’ler ile birlikte hippi gençler, orta yaşlı bireyler olarak hayatlarına devam etmişlerdir.

Hippilik bir siyasal duruş olarak ortaya çıkmış, zaman içerisinde ise gençler arasında moda bir akım haline gelmiştir. En temel özellikleri şiddet ve özellikle de savaş karşıtı olmalarıdır. Bu sebeple ilk olarak Vietnam savaşına karşı yapılan gösterilerde görünür olmaya başlamışlardır. Hippilik; doğaya duyarlı, kapitalizmin tüketimi önceleyen modeline karşı çıkan ve ağırlıklı olarak Hint ve uzak doğu mistisizminden etkilenen bir felsefi arka plana sahiptir. Kendilerine özgü giyimleri, kullandıkları sembolleri ile 60’ların ortasından itibaren ortaya çıkan bu akım, 70’li yıllarda birçok farklı toplumda birçok genci etkileyen bir akım halini almıştır.

Hippiler, bireyselleşme ve bireyin özgürlüğü merkezli ilk kitlesel gençlik hareketi olarak dikkat çekmiştir. Pasif direnişi kendilerine yöntem seçen bu gençler; aile, din, ulusal kimlik gibi değerleri tabu olarak gördüler ve hiçbir tabuya inanmamayı tercih ettiler. Kendi dönemlerinde siyasi otoriteye karşı direnişlerin ön saflarında yer almakta çekinmeyen, politik gelişmelere duyarlı bir kitle olarak kendi felsefelerine uygun giyimleri, söylemleri ve eylemleri ile ¨çiçek çocukları¨ olarak anılmaya başladılar.

İnsanın doğaya dönmesi, doğal üretim yöntem ve tekniklerini uygulamasını öncelediler. Sanayi devrimi ve kapitalizmin insan doğasına aykırı etkilerine karşın insanın özüne ve doğaya dönmesini savunan hippiler, başta ABD olmak üzere gelişmiş birçok ülkede komün yaşam yaklaşımını benimseyerek kırsalda kurulan komün yaşam alanları inşa ettiler. Doğal uyuşturucu kullanımına karşı hiçbir bariyerin olmadığı bu komünler zaman içerisinde yerleşik toplum düzeni tarafından tehdit olarak algılanmaya başlanmış ve hippiler zaman içerisinde toplumdan dışlanarak iyice marjinalleşmiştir.

80’ler ile etkisi hızla azalan bu gençlik akımının, zaman içerisinde birçok yeni grup ve yaklaşımı etkilediği veya zamanında hippi olanların öncülüğünde yeni akım ve yaklaşımların geliştiğini ifade etmek yanlış olmaz.

Hippilerin yaşama bakışları, her türlü otoriteye karşı geliştirdikleri duruşları ilk dönem hackerlerin düşünce dünyasının gelişmesine ve hackerlik kavramının oluşmasına ilham kaynağı olmuştur. Bazı çalışmalarda bu ilk kuşak hackerler Neo-Hippiler olarak da anılmıştır. Zamanla internetin yaygınlaşması ve bilişim teknolojilerin gelişmesi ile yeni kültürel ve sosyal gruplar ortaya çıkmaya başlamıştır. Tekno-şamanlar, siber-punklar, tekno-saplantılılar ve siber-hippiler bunların önde gelenlerindendir.

Neo-Hippilerin ardılları olan siber-hippiler çoğunlukla hacker ve hactivistlerin oluşturduğu bir topluluktu. Siber Ütopyacılar olarak eleştirilen bu grup, sosyal ağlar ve yaygınlaşan internet üzerinden ortaya konulacak eylemler ile toplumsal bir dönüşüm iddiasını ortaya koymuşlardır. Açık kaynaklı yazılımların yaygınlaşmasını savunan siber-hippiler, internetin temel bir anayasal hak olmasını savunmaktadırlar. 60’lı yılların hippiler gibi denetlenen ve kontrol edilen her şeye ve haliyle denetim altında olan bir internete de karşıdırlar.

Günümüzde ise siber-hippilik gençler arasında yaygınlaşmaya başlayan moda bir akım haline gelmiştir. Günümüzün siber-hippileri, teknik açıdan hacker veya hactivist olmaktan çok uzak olsalar da onların geliştirdikleri felsefeye bağlı kalarak protest bir tutuma sahiptirler. Teknolojinin hayatlarının içerisinde yer almasında bir tedirginlik ve rahatsızlık duymamalarına rağmen, dijital bir iz bırakmaktan, verilerinin kayıt altına alınmasından ciddi rahatsızlık duymaktadırlar. Çevresel konulara duyarlı olan bu yeni nesil siber-hippiler, organik ve doğal olan bir yasamın teknoloji ile uyumlu olarak gelişmesini arzu etmektedirler. Freelance çalışmanın en insani çalışma modeli olduğu konusunda sağlam bir inanışları olan bu gençler otoriter yaklaşımlardan ciddi şekilde veryansın etmektedirler. Yeni toplum bilimciler için üzerinde çalışılacak bir saha da ortaya çıkmaktadır. Yazımızı siber hippilerin bir mottosu ile bitirelim ¨Kontrolsüz bir internet ile güç sizinle olsun.¨