Dijital Biz Dergisi | Editör

 

Şenol VATANSEVER

 

Mart 2021

 

 

Dijital Geleceğimizi Hep Birlikte İnşa Edeceğiz

 

Dijital Biz Dergisi olarak bu sayımızda T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ve Kamu Dijital Dönüşüm Lideri Sayın Ali Taha Koç ile çok geniş kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdik. Sayın Başkanla bugüne kadar yapılmış en detaylı röportaj özelliğini taşıyor. Kendisine sektörün merak ettiği hususları sorduk, bilgilendirici ve doyurucu cevaplar aldık. 32 sayfalık bu röportajı tekrar tekrar okumanızı tavsiye ederiz.

14 Mart 2018 tarihinde ortaya koyduğumuz yüksek teknoloji, mutlu insan ve dünya barışı temelli “Gelecek 5.0” yaklaşımımızın birçok maddesi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından hayata geçirildi. Bazı maddeleriyle ilgili çalışmaların “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda devam ettiğini görmek de memnuniyet verici.

Sayın Koç’un da altını çizdiği gibi, bilişim sektörü hem kendisinin oluşturduğu yüksek katma değer hem de sunduğu ürün ve hizmetlerin diğer sektörlerdeki verimlilik artırıcı etkisi nedeniyle ülke ekonomisi açısından kilit önemde. Böylesi önemli ve dinamik bir sektördeki sorun ve aksaklıklar ile fırsatların tespiti ve bunlara yönelik politika önerileri geliştirilmesi noktasında sivil toplum kuruluşlarının (STK) son derece önemli bir rolü olduğunu ifade etmesini sektör STK yöneticileri olarak çok değerli buluyoruz.

Sayın Koç’un röportajın son cümlesinde ifade ettiği “Gelin dijital geleceğimizi hep birlikte inşa edelim…” sözünü üzerimize görev olarak aldığımızı belirterek, Kurucu Başkanı olarak devam ettiğim Global Bilişim Derneği (BİDER) ve BİLİŞİM GRUBU ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeleri için çok teşekkür ederiz:

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bilişim sektöründeki farklı STK’larla temas halinde olmak, sektörün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin alternatif fikirleri dinlemek bizim açımızdan son derece önemli. Bu anlamda; bilişim sektöründen, üniversitelerden, üretici ve çözüm sağlayıcılarından, sektör basınından ve kanaat önderlerinden müteşekkil üye yapınızın sektörel politikaların etkin şekilde tasarlanması, tartışılması ve ilgili aktörler arasında iş birliğinin geliştirilmesine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum.  

Ayrıca, benimsemiş olduğumuz yerli ve milli teknoloji yaklaşımını ülkemiz açısından son derece değerli buluyorum. Ülkemizin kalkınması için her alanda yerli ve milli teknolojilerimizin gelişmesi ve buna yönelik çalışmaların desteklenmesi Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bizim de ana önceliğimiz. Derneğinizin de çalışmalarında bu konunun önemine atıfta bulunmanız ve faaliyetlerinizde yol gösterici, destekleyici ve katkı verici çalışmalar içinde bulunacağını vurgulamanız gerçekten bizim de sivil toplum kuruluşlarından beklediğimiz hususlar.

Sayın Koç’un da vurguladığı gibi; Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta Türkiye’nin dijital dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, “Yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve tüm dünyaya satan bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmamız gerektiğinin” altını çiziyor.

Dijital geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz…